Obsah

Dôležitý oznam

Typ: ostatné
Na základe oznámenia Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti BB Vám oznamujeme, že dňa 20. mája 2010 bola skolaudovaná kanalizácia v obci Selce. Počínajúc týmto dňom má väčšina z našich občanov vytvorené podmienky na napojenie na delenú kanalizáciu.

  1. Vlastník nehnuteľnosti navštívi zákaznícke centrum StVPS a. s. závod 01, Partizánska cesta 73, B. Bystrica, kde vypíše žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu a dostane ďalšie potrebné informácie.

  2. Vlastník nehnuteľnosti si oddelí splaškové vody od dažďových a vybuduje si prípojku splaškových vôd, pričom bude rešpektovať dolu uvedené technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na kanalizáciu. Miesto napojenia bolo dohodnuté s vlastníkom nehnuteľnosti individuálne počas výstavby. V prípade nejasnosti možno kontaktovať obecný úrad, ktorý má k dispozícii dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane miesta napojenia prípojok.

  3. StVPS a.s. Banská Bystrica prevedie kontrolu oddelenia splaškových vôd a realizovanej prípojky a vystaví potrebné doklady /evidenčný list prípojky, revíznu správu a iné.../ pre uzavretie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.

  4. Vlastník nehnuteľnosti a StVPS a.s. Banská Bystrica uzavrú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.

 

Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na kanalizáciu :

Na kanalizačnej prípojke na konci zrealizovaného úseku (na pozemku producenta vypúšťaných splaškových OV) v rámci horeuvedenej stavby musí byť vybudovaná revízna kanalizačná šachta s minimálnym priemerom vstupného otvoru pre čistenie a revíziu ø400 mm.

Revízna šachta môže byť plastová ako hotový výrobok alebo betónová. V prípade betónovej odporúčame do spodnej časti zabudovať prestupovú tvarovku.

Najmenšia menovitá svetlosť potrubia je DN150. Najmenší sklon pri tejto svetlosti je 20‰. Pri svetlosti DN200 je najmenší sklon 10‰.

Všetky súčasti šachty, prechodové kusy, tvarovky potrubia a tesnenia by mali byť certifikované výrobcom a prípojka má byť vodotesná.

Prečo sa napojiť na verejnú kanalizáciu

V zmysle paragrafu č 23, odstavca 2, zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách /citujem/: „Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obcina ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami."

                                Ing. Miroslav Babčan, projekt. manažér


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: