Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

4/2010 JÚL-SEPTEMBER

Správy

Poďakovanie starostky obce

Starostka obce Selce pani Božena Zázrivcová verejne ďakuje mladým aj starším členom DHZ Selce za pomoc pri odstraňovaní následkov povodne, ktorá našu obec postihla 16. augusta 2010. Moje ďalšie úprimné poďakovanie patrí občanom, poslancom OcZ a pracovníkom obce, ktorí sa podieľali na záchranných prácach počas povodne alebo po nej. Mám mimoriadne dobré pocity z toho, že táto nešťastná udalosť zomkla ľudí, ktorí si navzájom pomáhali. Ešte raz jedno veľké a úprimné ďakujem.
Božena Zázrivcová, starostka obce celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Milan Rastislav Štefánik

... Pochádzal zo skromnej, no národne uvedomenej rodiny. Domáce prostredie mu umožnilo rozvíjať záujmové i rozumové schopnosti, a tak mohol študovať na evanjelickom lýceu v Bratislave, neskôr v Šoprone, kde dosahoval výborný prospech. Po úspešnej maturite študoval v Prahe na technike - odbor stavebné inžinierstvo. Tu sa stal členom spolkov Detvan a Radhošť a zapájal sa do ich činností. celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:
#

... a na čom záleží?

Povstanie je bezpochyby dôležitou historickou udalosťou. Týmto činom sme deklarovali celému svetu, že slovenský národ je proti násiliu, okupácii, proti fašizmu. Slováci tu obhájili svoje práva slobody, slobodného života, pokoja, spravodlivosti a mieru. No SNP sa netýkalo len Slovákov - malo medzinárodný charakter. Bojovali v ňom príslušníci 31 národov Európy, Ázie, Ameriky - celkom vyše osemtisíc príslušníkov národov zo štyroch kontinentov.
celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

ZO SZPB informuje

Občanov, ranených vojakov a partizánov povraždili alebo zobrali do zajatia. Obec sa neobnovila a toto pietne miesto bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Prírodná scenéria, sem vedúce turistické trasy, bohatý kultúrny a zaujímavý sprievodný program zaujal i našich občanov. Kalište sprítomňuje povstaleckú históriu aj pre najmenších. Stretnutie generácií je najlepším spôsobom, aby aj mladí ľudia pochopili, prečo je odkaz Povstania stále aktuálny. Je dôležité si ho pripomínať nie kvôli minulým generáciám, ale kvôli generácii súčasnej a budúcej, lebo antifašizmus a antinacizmus, sloboda, demokracia i solidarita sú nevyhnutné aj pre dnešok.
celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Čo sa za mladi naučíš...

Každá dedina má svoje čaro, zvyky a programom vie prilákať na toto podujatie veľa ľudí. Začína to Turíčnym jarmokom v Slovenskej Ľupči a končí zabíjačkou v novembri v Nemciach.
celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:
#

Pílenie dreva na Balážoch

4/2010 JÚL-SEPTEMBER celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Fizolňový deň

4/2010 JÚL-SEPTEMBER celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Aktivity DHZ Selce

Prázdniny sú pre niektoré deti časom ničnerobenia, pre iné zas obdobím, keď môžu podávať najlepšie výkony. Mladí hasiči (chlapci aj dievčatá) sú práve v lete najviac aktívni. Naplno sa zúčastňujú tréningov aj súťaží, zbierajú skúsenosti aj ocenenia. Prvej prázdninovej hry Plameň sa zúčastnili už 10. júla v Šalkovej, kde súťažilo 6 detských družstiev. Okrem toho tu boli aj muži (23 družstiev) a 9 ženských družstiev.
celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Poznámka redakcie

Obec Selce poskytuje DHZ v Selciach financie v rámci možností rozpočtu obce. Za vlaňajší rok, teda od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 čerpali naši hasiči 1.174,10 € z obecného rozpočtu, z toho 271,95 € boli výdavky na stravné a štartovné a zvyšných 902,15 € sa použilo na nákup pohonných hmôt, údržbu, servis, poistenie vozidiel... Za obdobie od 1. januára 2010 do 31. augusta tohto roku boli čerpané prostriedky v celkovej sume 776,22 €, z toho stravné a štartovné 171,67 €, ostatné výdavky ako pohonné hmoty, servis, STK činili 604,55 €. Na nákup novej techniky v súčasnej dobe obec nemá finančné prostriedky...
celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Zdravotné okienko

4/2010 JÚL-SEPTEMBER celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Reakcia mladých hasičov...

V druhom čísle tohtoročného Spravodaja sme boli neprávom obvinení z ničenia nekvalitne vymurovaného plota pri Dome smútku a Obecnom úrade. celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Odpovedáme na reakciu mladých hasičov

Reakcia mladých hasičov je priamoúmerná nesprávnemu pochopeniu myšlienky textu zo Spravodajcu č. 2/2010. Ich nepríjemné pocity vyplynuli z vybratej časti textu, za ktorou nasledovala veta slúžiaca na zamyslenie a obhajobu: „Pravda je však možno iná." celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor:

Oznam

V dňoch 16. 9. 2010 a17. 9. 2010 (štvrtok, piatok) bude na oddelení dokladov (OP, CD, VP, zbrane a strelivo) a na evidencii vozidiel, nestránkový deň. Od 20. 9. 2010 (pondelok) bude pracovisko oddelenia dokladov otvorené v nových priestoroch na adrese: Štefánikovo nábrežie č. 7 v Banskej Bystrici (budova bývalej OVS). celý text

ostatné | 1. 7. 2010 | Autor: