Menu
Obec Selce
Obec Selce

Správa starostky obce Selce za volebné obdobie 2007-2010

5/2010 Mimoriadne vydanie

Vážení občania,

pred štyrmi rokmi ste mi dali dôveru a zvolili ste ma za starostku obce Selce. Do tejto funkcie som nastupovala s volebným programom v ktorom som Vám sľúbila splniť body volebného programu. Je koniec volebného obdobia a ja si považujem za svoju povinnosť ,Vám občanom zložiť účet za sľuby, ktoré som Vám pred štyrmi rokmi dala.

Každý občan si môže zhodnotiť či to boli sľuby reálne a splnené, alebo to boli len nesplnené reči. Vyhodnotenie volebného programu robím aj z toho dôvodu, aby ste mohli zhodnotiť tak prácu starostky ako i poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu.

 

V prvom bode mojej správy chcem vyhodnotiť činnosť podľa volebného programu:

1.   Riešenie stratégie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v obci Selce cez program ISPA s napojením na ČOV Banská Bystrica.

 

Tento bod volebného programu bol splnený. Viem že jeho plnenie bolo náročné tak pre mňa ako starostku tak i pre občanov našej obce, nakoľko táto stavba znepríjemňovala život občanom . Chcem sa občanom poďakovať za trpezlivosť aj keď to bolo niekedy ťažké. Bola to náročná stavba ako na cestnú dopravu, na životné prostredia i na kvalitu života v našej obci. Tak ako na každej stavbe sa veci podarili aj nepodarili. Som veľmi rada, že sa nám podarilo túto stavbu dokončiť tak, aby sme mali vyasfaltované celé komunikácie, nový chodník od začiatku dediny po pravej strane až po dom p. Tatárika, nové námestie. Pri tejto stavbe sme sa snažili urobiť aj veci, ktoré dlhé roky znepríjemňovali život občanov. Chcela by som popísať rozdiel medzi projektom a jeho skutočným prevedením. Zmeny v projekte boli realizované na základe komunikácie starostky obce - investor diela - dodávateľ diela.

  • podarilo sa nám zmeniť povrchovú úpravu cesty na Partizánskej ulici /tzv. terajšie námestie/. Na tejto ploche mal byť natiahnutý asfalt v šírke 3 m. Rokovaním sa nám podarilo presadiť, aby bola zmenená povrchová úprava z asfaltu na zámkovú dlažbu a nie v šírke 3 m ale 5 m. Táto činnosť sa nám podarila a s prispením prostriedkov tak investora ako i obce sa podarilo vytvoriť dôstojnú plochu pre občanov tejto časti obce.

  • podarilo sa vyrokovať úplne nový chodník od začiatku Selčianskej cesty až po Partizánsku ulicu

  • investor nám urobil prípojku do Materskej školy v celkovej dĺžke 130 m

  • vyasfaltovať celú plochu pred dolnou COOP Jednotou a pred futbalovým

ihriskom, kde vznikli pekné odstavné plochy

  • dosiahli sme vyasfaltovanie tak hlavnej cesty ako aj niektorých miestnych komunikácií v plnom rozsahu - projekt uvažoval len asfaltovať ryhy, ktoré vznikli na hlavnom vedení a na prípojkách rodinných domom t.j. malo byť zaasfaltované cca 2 500m2 , po rokovaní a musím podotknúť aj za vynikajúcej spolupráce s Regionálnou správou ciest Banská Bystrica ako i s investorom stavby Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou tak i s dodavateľom stavby aj s prispením finančných prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja máme zaasfaltovaných 20.000 m2. Tento bod volebného programu bol splnený.

2.   Vybudovanie cesty ku škôlke a oddychovej zóny - výstavba ihriska a priestoru pre mamičky, deti a starších spoluobčanov.

 

Projekt bol úspešný - obec dostala zdroje z EÚ a stavba sa začala v mesiaci september realizovať. Myslím si, že s tohto priestoru sa vytvorí na základe projektu príjemné miesto tak na oddych ako i dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých. V tomto projekte sa zrealizuje aj úprava priestoru pred „Svätým Jánom", aby táto socha bola v dôstojnom priestore. Bude upravená tzv. „Brázdovie záhrada"

Bod volebného programu v rámci zabezpečenia finančných zdrojov splnený.

3.   Príprava novej lokality na výstavbu rodinných domov pre mladé rodiny

 

  • tento bod volebného programu sme začali pripravovať ako prvý, nakoľko som si uvedomovala náročnosť spracovania architektonického návrhu, geodetických prác ako i projektových prác.

  • Architektonický návrh je spracovaný

  • Geodetické práce sa ukončili . Bol spracovaný kompletný návrh zástavby rodinnými domami ako aj inžinierskymi sieťami. Obec Selce v roku 2011 môže začať s majetkoprávnym vysporiadním pozemkov pod inžinierske siete. Bude to veľmi náročná investícia v ktorej bude obec potrebovať aj pochopenie vlastníkov pôdy v tejto lokalite nakoľko zo záhrad budú vytvorené stavebné pozemky. Štúdia počíta s výstavbou 130 rodinných domov.

Dúfam, že tento bod volebného programu si do svojho volebného programu zapracuje aj nové obecné zastupiteľstvo a tento náročný projekt ukončí k spokojnosti občanov. Tento bol volebného programu bol splnený.

4.  Revitalizácia a humanizácia verejných priestranstiev - parky, lavičky, koše

vyasfaltovanie priestorov pri hornej Jednote

 

Tento bod volebného programu bol splnený. Podarilo sa vytvoriť jeden pekný priestor, ktorý reprezentuje našu obec. Aj keď táto akcia bola náročná podarilo sa ju zvládnuť. Ide hlavne o to, že bola zrealizovaná z 2/3 za cudzie finančné zdroje.

5. Vybudovanie tržnice a odstavnej plochy pre ambulantný predaj na „Brázdovie záhrade."

 

Tento zámer obce bol prepracovaný podľa podmienok žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z EU - na oddychovú zónu a stretávanie sa občanov.

Tento projekt bol úspešný a v roku 2011 na jar by sa malo začať s jeho realizáciou. Na dobudovanie tejto akcie sú zabezpečené finančné prostriedky, a v roku 2011 pokračovať s jej realizáciou. Tento projekt som chcela pôvodne zrealizovať do konca volebného obdobia, ale rozhodnutie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja sa predĺžilo a preto sme mohli práce začať až v 09/2010.

Tento bod volebného programu považuje za splnený aj keď nie úplne ukončený.

 

6. Osvetlenie cintorína, skultúrnenie pietneho miesta-lavičky, uzatvorenie cintorína

 

V tomto bode programu sa podarilo zaobstarať lavičky a koše k Domu smútku. Osvetlenie cintorína, výsadba cintorína sa realizuje v tomto čase a dúfam, ak to počasie dovolí, bude do konca roka položené aj dlažba na chodníku cez cintorín.

Môžem skonštatovať, že body 2, 5 a 6 sa plnia v roku 2010 a prejdú aj do roku 2011 podľa toho, ako sa podarí čerpať pridelené prostriedky z EU.

Bod volebného programu splnený ale z časových dôvodov neukončený.

7.   Podpora rozvoja cestovného ruchu

 

Vyhotovený GP do Čachova, vyasfaltovanie, spracováva sa koncepcia rozvoja územia od RD Selce, Čachovo, Selčiansky diel, Šachtičky. V roku 2010 bude dokončený a schválený doplnok č. 7. na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe tohto doplnku sa môže rozvíjať cestovný ruch v týchto lokalitách. Tento bod volebného programu je splnený.


8.  Spravovanie zvereného majetku obce v prospech všetkých občanov

 

V tomto bode volebného programu sa opravili schody do kostola, opravili sa v obci maličkosti, ktoré sťažovali život občanov, urobila sa údržbu domu smútku, vybudovala sa kancelária prvého kontaktu s občanom, vyriešili sa v rámci kanalizácie niektoré nedostatky na štátnej ceste.

Osadili dažďové vpuste, zasypali zapáchajúce stoky pri ceste, odvodnili niektoré časti cesty, osadili obrubníky okolo cesty a čo považujem za najväčší úspech obce bolo vyasfaltovanie celého telesa štátnej komunikácie ako i miestnych komunikáciách po výstavbe kanalizácie v obci, nakoľko v projekte bolo riešené len zaasfaltovanie rýh po prípojkách a hlavnom kanalizačnom zberači. Podarilo sa vymeniť aspoň jeden chodník popri štátnej ceste. Tieto veci neboli vôbec plánované v rámci projektu kanalizácie.

Vymenili sa okná v rámci úsporného režimu na zdravotnom stredisku, dokončila sa výmena okien na KD, výsadba parku, cintorína. Po záplavách v auguste sa spevnila cesta k RD, nakoľko nám podmylo miestnu komunikáciu. Podarilo sa v najkritickejších úsekoch prečistiť Selčiansky potok, aby nedochádzalo k jeho vylievaniu z koryta, prehĺbiť rigol od Brezín smerom k časti Močile . T. č. prebieha výstavba delenej kanalizácie od starej školy do cintorína. Tak by sa dali vymenovať rôzne aktivity, ktoré som považovala za potrebné zrealizovať.

 

10.  Rekonštrukcia ZŠ, výmena okien, zateplenie budovy

 

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy a školskej jedálne bol k 1.9.2010 ukončená. Dúfam, že žiakom základnej školy sa v týchto nových priestoroch dobre učí a pedagogickému zboru a nepedagogickým pracovníkom sa v tých priestoroch dobre pracuje. To isté sa týka aj budovy školskej jedálne. V tomto projekte sa podaril zrealizovať aj nákup schodolezu pre imobilných žiakov, nákup interaktívnej tabule ako i počítačovej techniky. Obec Selce pri tejto akcii zainvestovala aj z vlastného rozpočtu niektoré náležitosti, ktoré dopomohli k ešte k lepšej realizácii tohto projektu.

 

11.   Zavedenie internetu do obci, aby bol dostupný každej domácnosti.

 

Tento bod volebného programu sa podarilo zrealizovať až nad očakávanie, pretože v našej obci má plné pokrytie spoločnosť Orange, T-Com . Túto službu pre našich občanov zabezpečuje aj p. Peter Haring.

Bod volebného programu. Tento bod volebného programu si nevyžiadal investovanie finančných prostriedkov Obcou Selce.

 

12.  Podpora cieľavedomého využívania voľného času a zvýšenie jazykovej zdatnosti detí a dospelých

 

Od septembra 2007 sa v našej obci na základe prieskumu a záujmu vyučoval anglický jazyk, ktorý pokračoval aj v roku 2008. V novom školskom roku bol malý záujem našich občanov o túto aktivitu. Je namieste sa spýtať či naši občania túto aktivitu potrebovali, potrebujú alebo bolo potrebné len pokritizovať obecný úrad, aby reč nestála. Podporujeme aktivity detí v krúžkoch. Podporovali sme činnosť súboru Vánok, spolok Slovenského červeného kríža. Bod programu ukončený

13.  Podpora športu v obci

 

Finančná podpora Futbalového klubu Selce počas celého volebného obdobia bola zo strany obce veľmi na slušnej úrovni. Celkové vyčíslenie podpory je v prílohe tejto správy. Vytvárali podmienky pre zimné športy - v tejto oblasti sa nám podarilo svoje ciele naplniť /podpora zo strany obce pre vláčik pre lyžiarov atď./ Podarilo sa nám z výdatnej pomoci Základnej školy v Selciach založiť záujmové krúžky pre žiakov ZŠ. Chcem sa touto cestou poďakovať vedeniu ZŠ ako aj pedagogickým pracovníkom, ktorí sa tejto činnosti venujú. V tomto bode programu musím spomenúť aj činnosti dobrovoľných hasičov v Selciach, ktorým sa podarilo vytvoriť z detí Základnej školy aj i zo študentov stredných škôl vynikajúcu partiu mladých ľudí, ktorí sa tejto činnosti venujú a vynikajúco reprezentujú našu obec na hasičských súťažiach. Ďakujem všetkých hasičom, ktorí sa venujú tomuto krúžku. Podnecovali sme deti a žiakov ZŠ k športovým disciplínam a to usporiadaním turnajov o pohár starostky obce, turistické prechody, zimné športy. Podporovali sme stolnotenisový oddiel a rôzne aktivity, ktoré sa organizovali v obci Selce .Tento bod volebného programu sa vydaril a považujem ho za splnený.

14.  Využitie priestorov a pozemku starej hornej školy na vybudovanie denného

stacionára pre starších spoluobčanov.

 

V tomto bode volebného programu musím konštatovať svoje sklamanie, nakoľko zdroje v tejto oblasti podporujú len obce nad 5.000 obyvateľov, na jedného dôchodcu 8m2 a vybudovanie 50 lôžok. Tento stacionár som chcela budovať pre občanov obce Selce, pomôcť ich rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú o svojich rodičov, aby si aj oni mohli vyrobiť potrebné roky do dôchodku. No táto aktivita sa mi nepodarila aj keď bola mojou srdcovou záležitosťou a chcela som, aby sa vybodovala ako prvá . Dúfala som, že EÚ upustí od sprísnenia podmienok do ktorých sa naša obec nemôže zapojiť. V roku 2010 sa našli určité možnosti na zrealizovanie tohto bodu volebného programu - ale do ukončenia volebného obdobia sa mi nepodarili zrealizovať. Tento bod volebného programu považujem ako nesplnený čo ma veľmi mrzí. Myslím si však, že som ho nahradila inými činnosťami v obci, ktoré neboli predmetom volebného programu. Dúfam, že sa v budúcnosti tento stacionár vedeniu obce podarí zrealizovať, nakoľko je veľmi potrebný pre našu obec.

15.  Spolupráca obce Selce a Farského úradu

 

V tomto bode programu sa nám nepodarilo zrealizovať zámery obce a farského úradu, prekryť schody do kostola nakoľko sme narazili na zákonné prekážky - náš kostol je historická pamiatka obce a z toho dôvodu nie je možné realizovať niektoré projekty. Naša spolupráca s Farským úradom bola na dobrej úrovni nakoľko obe strany sa snažili vychádzať si v ústrety. Chcem poďakovať pánovi farárovi za veľmi dobrú spoluprácu.

 

Toľko k vyhodnoteniu volebného programu. Okrem toho sa nám podarilo niekoľko malých aj veľkých úspechov .

Pri hodnotení svojej práce, práce obecného úradu ale i poslancov OZ za volebné obdobie 2007-2010 musím skonštatovať, že to bolo veľmi ťažké a náročné volebné obdobie tak na aktivity obce ako aj na finančné zdroje obce. Som rada, že sme prežili zložité finančné obdobie a dnes môže skonštatovať, že Obec Selce nemusela prepúšťať pracovníkov zo zamestnania, nemáme záväzky z nesplatených faktúr, odvodov atď. K dnešnému dňu Obec Selce má vyrovnané všetky záväzky okrem úverových zdrojov. Ale aj v tejto oblasti musím skonštatovať, že s prebratého úveru z minulého volebného obdobia sa nám podarilo plniť všetky záväzky, ktoré obec mala voči banke.

musím skonštatovať, že v tomto volebnom období sa Obci Selce podarilo splniť všetky vízie a ciele okrem jedného bodu volebného programu.

 

Moja úprimná vďaka patrí zamestnancom obecného úradu, poslancom OZ a občanom, ktorí boli nápomocní pri plnení volebného programu. Ďakujem všetkým , ktorí sa zapojili do diania v obci, pomáhali OcÚ zabezpečovať mnohokrát náročné spoločenské akcie a ďakujem občanom, ktorí nezištne pomáhali pri našej práci.

 

Ako som napísala v jednom bode volebného programu niektoré veci sa podaria ale sú aj veci, ktoré sa nepodaria. Vyhodnotila som volebný program na roky 2007 až 2010. Je na každom občanovi po jeho prečítaní ako ho zhodnotí, Či to boli pred štyrmi rokmi prázdne sľuby - alebo sú to zrealizované sľuby. To nechám na každého občana, aby si to vyhodnotil sám. Ukončujem volebné obdobie s pocitom dobre vykonanej aj keď veľmi náročnej práce. Ale tu nejde ani tak o moje pocity ako o to či sa občania v našej obci cítia dobre a sú skutočne doma a ako sa cítia návštevníci našej obce. Je veľmi dobré keď si  pri odchode s nej si povedia: „Vrátim sa sem po čase späť lebo som sa v Selciach dobre cítil a bol som v príjemnom prostredí" Ak si toto povie čo len jeden občan alebo návštevník našej obce potom môžem skonštatovať, že tá štvorročná práca stala za to.

 

Mimo volebného programu v rámci pracovných povinností sme sa snažili pomáhať hlavne našim občanom. Aj táto práca je vždy náročná nakoľko ako Obec musíme striktne dodržiavať zákony Slovenskej republiky, ktoré sú v mnohých prípadoch odlišné od predstáv občanom. Vždy sme sa snažili pomôcť občanovi v danej veci ak to zákon povoľoval.

 

Chcem sa na záver poďakovať všetkým, ktorí mi pri mojej náročnej práci pomáhali.

 

                             Božena Zázrivcová, starostka obce Selce

 

Dátum vloženia: 1. 1. 2010 21:16
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:45

Obec

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:150
TÝŽDEŇ:736
CELKOM:1376018

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Odpady

 odpady