Menu
Obec Selce
Obec Selce

150 rokov od posvätenia Cyrilometodského oltárneho obrazu v Selciach

V roku 1863 sa malo sláviť milénium príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Slovenskí národovci sa pri tejto príležitosti chystali toto jubileum primerane osláviť.

V roku 1863 sa malo sláviť milénium príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Slovenskí národovci sa pri tejto príležitosti chystali toto jubileum primerane osláviť. Preto sa plamennou výzvou: „Prebuďme sa teraz!" v časopise: „Cyrilla a Methoda" obrátili na slovenský národ. V spomínanom článku sa píše, že dosť bolo slov - treba začať s činmi. Cyrilometodejská myšlienka by mala v jubilejnom roku preniknúť celé Slovensko a to po stránke náboženskej, národnej a kultúrnej. Hovorí sa aj o mieste konania osláv. Poukazuje, že najvhodnejšie by bolo osláviť tisícročnú pamiatku v staroslávnej Nitre. Uznáva však, že vzhľadom na ťažké národnostné pomery nitrianske - tamojšej maďarskej inteligencie - nebude možné osláviť jubilejný rok v Nitre. Za danej situácie najvhodnejšie miesto bola Banská Bystrica. Cyrilometodejská tradícia tam bola hlboko zakorenená, dokonca aj na okolí, vďaka biskupovi Štefanovi Moyzesovi, ktorý sa osobne zúčastňoval na cyrilometodejských oslavách. V takejto situácii rýchlo a vhodne zareagoval vtedajší selčiansky farár Július Plošic (1819 - 1899). Pri jeho príchode do farnosti Selce v roku 1854 bol obraz hlavného oltára vo veľmi zlom stave, čo veriacich pohoršovalo. Vtedajší farár, sa už od roku 1860 pokúsil schátralý obraz Všetkých svätých odstrániť a nahradiť ho novým, a v duchu intencií rozširovaných časopisom „Cyrill a Method" chcel na oltár umiestniť obraz slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Methoda. Biskupský úrad v Banskej Bystrici mu výmenu nepovolil v dôsledku nedostatku financií. Plošic sa nedal odradiť a v roku 1862 podal na biskupský úrad novú žiadosť a tentoraz, pričinením biskupa Štefana Moyzesa dostal povolenie na zmenu zasvätenia kostola a zhotovenie oltárneho obrazu sv. Cyrila a Metoda.

Plošic začal okamžite hľadať maliara, ktorý by tento obraz namaľoval za primeraný obnos a v pomerne v krátkej dobe. Podarilo sa mu nájsť takého maliara v Banskej Bystrici Júliusa Jonáša, ktorý sa zaviazal obraz namaľovať za 80 zlatých a dodať ho ešte v prvej polovici roku 1863. Keď mal Plošic istotu, že obraz bude načas hotový, požiadal biskupa Štefana Moyzesa osobne v jeho sídle vo Svätom Kríži o posvätenie obrazu, čo aj biskup prisľúbil. Dohodli sa, že obraz vysvätí v nedeľu 31. mája 1863 na sviatok Najsvätejšej Trojice. Július Plošic dokonale využil okolnosť, že obraz vysvätí najvýznamnejšia osobnosť vtedajšieho národného života Slovákov a na určený deň zorganizoval veľkú oslavu Cyrilometodejského jubilea, na ktorú pozval významných slovenských národovcov z celého Slovenska a zástupy veriacich zo širokého okolia.

 

Priebeh osláv opísal podrobne v slovenčine. Podľa Historiedomus farnosti Selce mal nasledovný priebeh, ktorý uvádzam v pôvodnom znení:

 

"Pred oslavami dp. farár Plošic poslal pre obraz, avšak maliar Jonáš mal na ňom niečo dokončiť a preto sa posli nevrátili načas. Z toho dôvodu nastal zhon, plač žien a detí - „..... našich už museli zabiť, preto sa nevracajú." - behali do fary. Keď však došli s obrazom - hneď bola plná fara ľudu a radosť bola neopísateľná."

Na slávnosť odhalenia Cyrilometodejského obrazu v Selciach chceli prísť veriaci zo širokého okolia. Bystrickí maďaróni však neprestávali terorizovať Selčanov. Preto musel robiť Plošic určité bezpečnostné opatrenia - píše o tom vo farskej kronike: „Týždeň pred Trojičnou nedeľou, aby sa ľud utíšil a nebál, povolal farár celú obec k richtárovi, t. č. Ondrejovi Cabanovi porobiť nasledujúce poriadky (opatrenia): 30 chlapov bolo ustanoveno chodiť po záhradách a dedine a stráž dňom i nocou držať nad obcou z 30. na 31. mája. Ktorí mali kone, boli ustanovení ako bandérium - na koňoch ísť oproti Jeho Osvietenosti (p. biskupovi), aby sa poriadok nenarušil. Bolo 12 chlapov ustáleno, ktorí poriadok medzi procesiami udržovať mali. Iní mali svoju povinnosť na dané znaky z veže strielať - iný zas zvoniť.

Bystričania tak ľud zbaláchali, tak hrozné chýry púšťali, že mi Commandant bystrického Garnizénu vojsko k udržaniu poriadku ponúkol, ktoré som ale neprijal, majúc doma dobré poriadky porobené." - píše dp. farár Plošic vo farskej kronike.

Po starostlivej príprave konečne svitol deň 31. mája 1863, kedy sa konala v Selciach slávnosť odhalenia a posvätenia oltárneho obrazu svätého Cyrila a Methoda. Július Plošic svoj podrobný opis o tomto pamätnom dni začína takto: „V sobotu pred Trojicou začali prichodiť procesie. Baníci rozostavili na okolitých vŕškoch, na Diele, na Patrovej, svoje mažiare a ráno už, keď sa procesie hýbali, pozdravovali ich početnými salvami, až sa hory ozývali. V nedeľu došli z osád okolitých konníci (na koňoch) a o 8.00 hodine pohlo sa celé množstvo zo Seliec v ústrety jeho biskupskej Osvietenosti, začnúc od fary až po Senicu stál ľud s mnohými svojimi zástavami, ktoré procesie priniesli. Bol to veľkolepý pohľad na to množstvo. Koče už zvláštnymi biletami (pozvánkami) pozvaných hostí, už zase i zvedavých divákov, sa len tak hemžili cestou z oboch strán ľuďom naplnenou. Tu vybúšil prvý výstrel - znak to - že sa blíži Jeho Osvietenosť, pred ktorými 60 banderistov v dvoch radoch na koníkoch svojich v kalupe bežalo, ktorí boli predišli, aby pod vedením p. Hlavného Slúžneho Samka Bodorovského p. biskupa na hranici farnosti seleckej pozdravili. Na hradskej, kde sa do chotára senického vstúpa - na briežku senickom v chotáre to seleckom - stál p.  Archidiakon Michal Fodor. On prvejší pozdravil Jeho Osvietenosť, ktorá poďakujúc sa zišla z koča i so sprievodom svojím, aby pešky medzi procesiami konala cestu do fary. Pri moste seleckom stáli hudobné bandy: ľupčianska a ponická, ktoré Jeho Osvietenosť hudbou zvítali, vyše Konečných pri vchode do dediny bola rozložená banda banícka, ktorá kráľovskú hymnu na trúbach a klarinetoch svojich prehrávala. Pri vchode do fary začal náš Piťo k slávnosti tejto vyvolený, hymnu biskupskú. A tak vkročili sme do fary, kde farár krátkou rečou uvítal Jeho Osvietenosť. „Po odpočinku malom" začali sa služby božie pri sprievode fisharmoniky (organ bol vtedy pokazený) Janko Bella s druhmi svojími pri vchode do kostola spieval výborne svoje „Ejhle kňaz veľký" a Omšu k tomu cieľu zvláštne zloženú a pod menom „Otčenáš" vydanú.

Po odkrytí a posvätení obrazu nasledovala Omša, po ktorej evanjeliume vyšli sme z kostola posilniť sa slovom božím. Kancel (kazateľnica) jeden bol urobený pod lipami pri kostole kde Dôst. p Štefan Závodník - druhý ale v Cintoríne za Heškovci, kde velebný pán Juraj Slota oba po Slovensky na slovo vzatí kazatelia horlive a prevýborne slovo božie hlásali."

Po službách božích nasledoval obed v záhrade farskej" - zakončuje svoj opis Július Plošic - „stoly boli pristrojené ako je záhrada stromová dlhá, zúčastnilo sa na ňom 200 hostí a asi 60 poslucháčov. Každý stôl mal vlastných posluhovačov, chlébsvojích, kuchyňa svojích a pivnica svojích vlastných. Banda Piťova mala dva stoly pod múčnou hruškou pri Urbanovcoch. Prípitky pod obedom a po ňom neidem ani pripomínať, dá sa myslieť, že ich bolo moc, lebo trvali až do 10 hodiny večer, kedy sa hosťovia rozchodili. Pripomenutia zasluhuje, že pán Makovický zo Slovenskej Ľupče vyhotovil k slávnosti seleckej velikánsky radostník s nápisom „tisícročný Cyrilometodejský Radostník", na ktorom sa každý hosť zúčastniť musel. Radostník bol 11 šúchov dlhý, 2 šúchy široký a 1 a ½ šúcha vysoký. K slávnosti tej boli razené i pamätné peniaze: strieborné, bronzové i medené. Na veži viala vyše dutiny hore veľká, desať rífová slovensko-národná zástava, bo to bola vskutku veľkolepá kresťansko-národná slávnosť, ktorá zasluhuje poznačenou byť."

Tak sa minul pamätný deň v Selciach, na ktorý sa azda s vďačnosťou rozpomenie i národ slovenský. A tak prestal i strach, ktorým boli naplnení farníci moji, keď sa presvedčili, že sa všetko v tom najkrajšom poriadku a pokoji dokončilo. Večitá ale hamba maďarským buričom banskobystrickým, ktorí v zaslepenej ztreštenosti svojej ani veci svätých ušetriť nevedeli - „Naprav ich Bože!"

Veľkolepá celonárodná oslava Cyrilometodejská v Selciach mala za následok, že banskobystrickí šovinisti čoskoro vyvolali veľkú búrku proti jej hlavnému organizátorovi Júliusovi Plošicovi. Selecký farár musel hľadať spôsob aby opustil Selce, čo sa i uskutočnilo a 3. decembra 1864 odišiel dp. farár Július Plošic zo Seliec do Viesky pri Svätom Kríži nad Hronom."

Selčianska slávnosť z 31. mája 1863 bola najväčšou Cyrilometodejskou manifestáciou tých čias na Slovensku. V časopise „Cyrilla a Methoda" sa píše z vďačnosti biskupovi Štefanovi Moyzesovi: „Ty, ale slovenský katolícky národ môj, vrúcne modli sa za blaho drahého biskupa nášho, ktorý nový zdroj milosti božej otvoril tebe putom cyrilo - methodejským v Selciach. Tam sa zhromažďuj každoročne národ môj, staň sa účastným milostí, ktoré sa ti tam udeľujú - a nikdy nezapomni vrúcny vzdych k Bohu povzniesť, za toho dobrého veľkého biskupa slovenského!". Selčianski farníci túto výzvu po mnohých rokoch splnili.

V roku 1996 bol z iniciatívy vtedajšieho farára Františka Bartoša zreštaurovaný v umeleckej dielni pani Adely Hubčíkovej z Dolného Kubína pôvodný obraz sv. Cyrila a Metoda, od maliara Jonáša, z roku 1863. V júni 1996 bol tento obraz nainštalovaný do svätyne kostola. 5. júla v roku 1996 slúžil vo farskom kostole v Selciach pontifikálnu sv. omšu banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž, pri ktorej požehnal obnovený obraz sv. Cyrila a Metoda, následne 26. júna 1998 farnosť Selce vyhlásil za centrum cyrilometodskej úcty v banskobystrickej diecéze. Oživené Cyrilometodské púte sa odvtedy konajú každoročne 5.júla v deň slávnosti vierozvestcov.

                                  ThDr. Gabriel Brendza, selčiansky farár

Dátum vloženia: 1. 4. 2013 15:29
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:45

Obec

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:172
TÝŽDEŇ:758
CELKOM:1376040

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Odpady

 odpady