Menu
Obec Selce
Obec Selce

Dane a poplatky

DAŇ ZA PSA

ROČNÁ SADZBA DANE:

 • daň za psa  je stanovená na  10 eur za rok

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla psa, resp. drží psa na území obce, je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za psa.

EVIDENCIA PSOV:

Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov na obecnom úrade, držiteľ psa sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, aj keď neohlási na obecnom úrade, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Každý pes musí mať známku.  Známka nie je prenosná na iného psa. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa úhynu psa, darovania psa, straty psa ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.


DAŇ ZA UBYTOVANIE

ROČNÁ SADZBA DANE:

 • daň za ubytovanie  je 0,60 eura na osobu a prenocovanie

PLATITEĽOM DANE JE:

Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

DAŇOVNÍKOM DANE JE:

Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie, je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za ubytovanie. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacích zariadení podliehajúcich dane ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za ubytovanie, najmä sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

DAŇ Z POZEMKOV

Hodnota 
pôdy  €/m2

Ročná sadzba 
dane (%) 

Orná pôda

 0,2469

 0,70

TTP

 0,0355

 0,70

Záhrada

 1,85

 0,70

Lesné pozemky

 0,100

 1,00

Zastavané plochy a nádvoria

 1,85

 0,70

Stavebné pozemky

 18,58

 0,70

Ostatné plochy

 1,85

 0,70

Hodnota LESNEJ PôDY, na ktorej sú hospodárske lesy je stanovená podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu pôdy, podľa vyhlášky, vypočíta Národné lesnícke centrum alebo iný vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec. Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník správcovi dane spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

DAŇ ZO STAVIEB

Ročná sadzba 
dane (%) 

Príplatok za
podlažie (€)

Stavby na bývanie a 
drobné stavby

 0,100

 0,15

Stavby na poľnoh. produkciu, skleníky

 0,150

 0,15

Stavby rekreačných a záhradných chát

 0,310

 0,35

Samostatne stojace a hromadné garáže

 0,273

 0,30

Priemyselné stavby

 0,565

 1,00

Stavby na ostatné podnikanie

 1,000

 1,00

Ostatné stavby

 0,117

 0,15

 

DAŇ Z BYTOV

Ročná sadzba 
dane €/m2

Byt vrátane príslušenstva (pivnice)

 0,15

Nebytový priestor

 0,15

Základom dane (t.j. hodnota, z ktorej sa platí daň) z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor môže správca dane (t. j. obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.


POPLATOK ZA ODVOZ ODPADU

Obec Selce vyberá poplatok za odvoz komunálneho odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

ROČNÁ SADZBA POPLATKU:

 • poplatok za odpad na osobu 0,093 € (na 1 osobu a deň) za rok 33,945 €
 • poplatok za odpad FO podnikateľ, PO, chatári 0,03 / na 1 liter komunálneho odpadu t.j. 3,30 € za jednu smetnú nádobu
 • poplatok za osobu (študenta, ktorý doloží potvrdenie o návšteve školy mimo trvalý pobyt) 0,05 €(na 1 osobu a deň) za rok 18,25 €
 • poplatok za drobné stavebné odpady 0,05 € za kg

OHLASOVACIA POVINNOSŤ vzniku poplatkovej (daňovej) povinnosti:

Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná  do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo odo dňa prechodného pobytu, alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu), alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území obce splniť ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom platiteľa poplatku. Informácie pre uplatnenie odpustenia a zníženia poplatku za komunálny odpad na rok 2011 sa uplatňuje na obecnom úrade.


DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

ROČNÁ SADZBA DANE:

 • 664,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry,
 • 166,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard,
 • 100,00 € za jeden mechanický prístroj- stolný futbal,
 • 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej,
 • 100,00 € za jeden mechanický prístroj - šípky,
 • 100,00 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Daňovník je povinný do 30 dní  ohlásiť aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivá sú k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov, ktorú musí na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole správcovi dane.


DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

ROČNÁ SADZBA DANE:

 • 80,00 € za jeden predajný automat, obsahujúci s skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
 • 332,00 € za jeden predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
 • 160,00 € za jeden predajný automat s viac ako 10 druhov tovaru,
 • 664,00 € za jeden predajný automat s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Daňovník je povinný do 30 dní  ohlásiť aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivá sú k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov, ktorú musí na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole správcovi dane.

Obecný úrad

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:104
TÝŽDEŇ:2288
CELKOM:1359940

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Odpady

 odpady