Menu
Obec Selce
Obec Selce

Matrika

telefón: 048/4181520

e-mail: matrika@selce.sk


Obec Selce vedie rodnú, sobášnu  a úmrtnú matriku ako prenesený výkon štátnej správy. 

Do Matričného obvodu Selce patria obce Baláže, Priechod a Selce.

SOBÁŠNA MATRIKA

Do knihy manželstiev vedenej matričným úradom sa zapisujú civilné aj cirkevné sobáše uzavreté v matričnom obvode Selce.

Uzavretie manželstva civilnou  formou

Žiadosť o uzavretie manželstva snúbenci  vypíšu a podpíšu pred matrikárkou najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade podľa miesta konania manželstva. 

Čo je potrebné predložiť:

 • Uzavretie manželstva medzi občanmi SR
  • rodný list
  • platný občiansky preukaz
  • právoplatný rozsudok o rozvode v prípade rozvedeného snúbenca
  • úmrtný list manžela v prípade vdovca 
  • v prípade neplnoletej osoby staršej ako 16 rokov, alebo osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • platný preukaz totožnosti
 • doklad o osobnom stave nie starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • úmrtný list manžela u vdovca

Ak  medzinárodná zmluva vyžaduje vyššie overenia dokladov, musia mať  všetky doklady príslušné overenia. Všetky cudzojazyčné doklady okrem českých musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.  Ak snúbenec – cudzinec neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri uzavretí manželstva tlmočník. 

 • Uzavretie manželstva cirkevnou formou

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa sídla kostola alebo náboženskej spoločnosti, kde bude sobáš uzavretý.

Platia tie isté doklady ako pri uzavretí manželstva civilnou formou.

Orgán cirkvi, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev a vydá sobášny list.

Správne poplatky podľa  zákona 145/1995 Z.z. o poplatkoch – položka 2, 17, 18

 

Vyhotovenie výpisu z matičnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého výpisu (pol. 2 písm. b)                                                   7,- eur

Vyhotovenie viacjyazyčného štandardného formulára (VŠF) (2)            7,- eur

Zápis do osobitnej matiky (pol.17)

15, - eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

30,- eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

100,- eur

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktoréího obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

30,- eur

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom mimo EÚ

100,- eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami mimo EÚ

280,- eur

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

280,- eur

Prijatie predošlého priezviska  po rozvode manželstva

Ten z manželov, ktorý prijal pri sobáši priezvisko druhého manžela, môže po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode  do 90 dní oznámiť matričnému úradu, kde je manželstvo zapísané, že prijíma svoje predošlé priezvisko.

Matričný úrad vydá potvrdenie o prijatí predošlého priezviska.

Správny poplatok :  7, - eur za potvrdenie

ÚMRTNÁ MATRIKA

Do knihy úmrtí vedenej Matričným úradom Selce sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali na území obcí Baláže, Priechod, Selce.

Pozostalí vybavia úmrtie priamo na matrike alebo prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú splnomocnili na tento úkon.

 • Čo je potrebné predložiť:
  • List o prehliadke mŕtveho
  • občiansky preukaz zomretého

Správny poplatok: bez poplatku  

RODNÁ MATRIKA

 • Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením
  • V prípade slobodnej matky,  rozvedenej (najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode) alebo vdovy,  je možné na matričnom úrade vykonať určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťa v čase, ak je už dieťa počaté alebo aj po narodení dieťaťa. Nevyhnutnosťou je prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia platné občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode a vdova úmrtný list manžela.  V prípade, že jeden z rodičov alebo obaja sú cudzí štátni občania, ktorí neovládajú slovenský jazyk, je  potrebná aj prítomnosť  tlmočníka.

Správny poplatok:  bez poplatku

VYDANIE DRUHOPISU MATRIČNÉHO DOKLADU

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Matričný úrad vydá na základe žiadosti druhopis matričného dokladu, matričných udalostí zapísaných v matričných knihách vedených  Matrikou Selce na počkanie.

Doklad vystavený na inej matrike nemusí byť vydaný na počkanie.

Poplatok za vydanie matričného dokladu: 7,- €

Poznámka: O vydanie matričného dokladu môže požiadať len oprávnená osoba, v zmysle § 18, zák. č. 154/1994 Z.z. o  matrikách .

Na základe nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/1191 s platnosťou od 16. 2. 2019 môže matrika vydať spolu s matričným dokladom , ktorý bude použití v niektorej  z krajín Európskej únie aj viacjazyčný štandardný formulár (VŠF). 

Poplatok za VŠF: 7,- €

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR.  Žiadosť o zápis sa vykoná prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí alebo priamo na matričnom úrade podľa trvalého alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana na území SR.  

Žiadateľ predloží:

 • Pri zápise narodenia:
  • originál alebo osvedčenú fotokópiu rodného listu, ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv
  • všetky cudzozemské listiny okrem listín vydaných v Českej republike musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom
  • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas rodiča vydaný pred dátumom narodenia dieťaťa, alebo listinu osvedčenie o štátnom občianstve pri udelení štátneho občianstva SR
  • sobášny list rodičov
  • u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode
  • u ovdovelých – úmrtný list

Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované, ak to medzinárodná zmluva vyžadovala a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine, nie je potrebný úradný preklad na Slovensku.

Doklad o ŠO pre dieťa narodené mimo SR vydáva Okresný úrad, oddelenie ŠO.

Dvojité občianstvo nemôže byť s Ruskou federáciou a Maďarskou republikou.

Správny poplatok: 15,- €

 • Pri zápise uzavretia manželstva:
  • originál alebo osvedčenú fotokópiu sobášneho listu, ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv
  • všetky cudzozemské listiny okrem listín vydaných v Českej republike, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom
  • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas, alebo listinu a osvedčenie o štátnom občianstve
  • sobášny list 
  • u rozvedených štátnych občanov SR právoplatný rozsudok o rozvode 
  • u ovdovelých – úmrtný list manžela

Správny poplatok: 15,- €

 • Pri zápise úmrtia:
  • originál alebo osvedčenú fotokópiu úmrtného listu, ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv
  • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas zomretého  alebo potvrdenie o štátnom občianstve

Správny poplatok: 15,- €

Osvedčovanie

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách je agendou obecného úradu.

Osvedčovanie sa vykonáva spravidla v miestnosti obecného úradu na to určenej. Osoba, ktorej sa osvedčuje podpis alebo listina sa preukáže platným občianskym preukazom.

Ak sa podpis osvedčuje na viacstranovej listine, takúto listinu prinesie občan na úrad už zviazanú. Úradník osvedčí podpis, listinu nezväzuje.

Ak sa osvedčuje viacstranová listina, táto je úradne zviazaná pracovníkom obce.

Správny poplatok:    2,- € za jeden podpis a  2,- € za jednu stranu.

Osvedčenie fotokópie za jednu stranu českého textu - 4,- €.

V rámci predkladania určitých verejných listín v Európskej únii sa od 16.2.2019 začalo uplatňovať nariadenie o verejných listinách. Obce a matriky vydávajú aj viacjazyčné štandardné formuláre ako prílohu k verejným listinám vydaným na Slovensku.

Obecný úrad

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:334
TÝŽDEŇ:1277
CELKOM:1390395

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Odpady

 odpady