Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

S t a r o s t a   o b c e  

starostaJán Kupec

volebné obdobie 2018 - 2022

 

 

 

Telefón: 048/4181521

Mobil: 0905 750 530

Email: starosta@selce.sk

 

Kompetencie starostu obce

Postavenie starostu obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaviteľ obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uschováva vlajku obce a pečať obce,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.