Menu
Obec Selce
Obec Selce

Správa starostky obce Selce za volebné obdobie 2010-2014

Vážení občania, pred štyrmi rokmi ste mi dali dôveru a znovu ste ma zvolili za starostku obce Selce.

 ... Do tejto funkcie som nastupovala s volebným programom, v ktorom som vám s poslancami, pracovníkmi OcÚ sľúbila splniť body volebného programu. Je koniec volebného obdobia a je našou povinnosťouvám - občanom, zložiť účet za sľuby, ktoré sme vám pred štyrmi rokmi dali.Každý občan si môže zhodnotiť, či to boli sľuby reálne a splnené, alebo to boli len nesplnené reči. Vyhodnotenie volebného programu robíme aj z toho dôvodu, aby ste mohli zhodnotiť tak prácu starostky ako i poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu.

 

V prvom bode mojej správy chcem vyhodnotiť činnosť, aspoň nosné časti, podľa volebného programu:

 

 1. Dokončenie realizácie stavby- cintorín, cesta do Materskej školy, Brázdovie záhrada.

Tento bod volebného programu bol splnený. Viem, že jeho plnenie bolo náročné tak pre mňa ako starostku, pre poslancov a pracovníkov OcÚ, tak i pre občanov našej obce, pretože táto stavba znepríjemňovala život občanom. Chcem sa občanom poďakovať za trpezlivosť, aj keď to bolo niekedy ťažké (sťažený prístup do cintorína, MŠ). Tento projekt bol zameraný hlavne na bezbariérový prístup do cintorína, MŠ, obecného úradu, na poštu s prepojením na hornú a dolnú časť obce. Myslíme si, že tento ciel sa vydaril, pretože plní svoju funkciu tak pre občanov, pre deti v našej obci aj pre návštevníkov našej obce.

 1. Vybudovanie kolumbária - urnového hája v priestoroch cintorína

Tento malý projekt sa nám podaril. Zatiaľ sme umiestnili v priestoroch cintorína dve zostavy pre 18 rodín na ukladanie urien. Tento projekt sme zvolili z toho dôvodu, že v našom cintoríne ubúdajú hrobové miesta na pochovanie do zeme a musíme myslieť aj na budúcnosť.

 1. Oprava oplotenia cintorína, úprava okolia Domu smútku v Selciach.

V rámci celkovej realizácie boli v cintoríne urobené úpravy, ktoré tvoria celkový ráz cintorína a doplnil ho aj informačný systém hrobových miest.

 1. Vybudovanie detského ihriska pri ZŠ v Selciach

Aj tento menší projekt sa nám podaril za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja. V tomto bode sa musím poďakovať poslancom Mgr. Petrovi Hajnalovi, Phd., Mgr. Michalovi Ruskovi a pánu riaditeľovi PaedDr. Jánovi Chladnému, ktorí realizovali tento projekt a prispeli k tomu, aby Obec Selce získala finančné prostriedky.

 1. Vybudovanie detského ihriska v areáli Materskej školy Selce.

Tento projekt sa podarilo Obci Selce zafinancovať z vlastných zdrojov Obce Selce a za pomoci p. riaditeľky Mgr. Mileny Kováčovej.

 1. Rekonštrukcia chodníka na Partizánskej ulici - Močile.

Aj tento sľub pre občanov tejto časti obce bol splnený.

 1. Vybudovanie kamerového systému v obci - I. časť.

Na tento projekt sme získali finančné zdroje z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu. Tento projekt sme realizovali z dôvodu zvyšujúceho sa vandalizmu v našej obci.

 1. Rekonštrukcia priestorov OcÚ

Bola vykonaná rekonštrukcia elektrického rozvodu na OcÚ, rekonštrukcia chodby, schodiska, vybudovaný archív, zakúpený bol sporák do kuchyne.Tieto body volebného programu boli finančne náročnejšie a teraz by som chcela vyhodnotiť aspoň stručne ďalšie sľuby volebného programu.

 1. Vyasfaltovanie prístupovej cesty na Potočnej a  Nemčianskej ulici

 2. Čiastočné vyasfaltovanie Mlynskej ulice - cesta do Čachova /obec prispela čiastkou 10 tisíc €/.

 3. Oprava Mlynskej ulice

 4. Náhrada škôd občanom spôsobených povodňou - príspevok priamo občanom z Úradu vlády

 5. Zakúpenie kompostérovpre každý rodinný dom na uskladňovanie zeleného odpadu

 

 • Podpora a organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí pre deti a mládež - splnené

 • Podpora hasičského zboru, udržanie jeho akcieschopnosti - splnené

 • Organizovanie kultúrnych podujatí - splnené

 • Podpora činnosti spolkov a združení na území obce - splnené

 • Udržanie zdravotného strediska - splnené

 • Udržanie pobočky Slovenskej pošty v obci - splnené

 • Poskytovanie opatrovateľskej služby starším občanom - splnené

 • Pomoc občanom v hmotnej núdzi - boli vytvorené prac. miesta pre 4 občanov na obdobie 9 mesiacov a 12 pracovných miest pre občanov na odpracovanie príspevku v hmotnej núdzi

 

Musím ale konštatovať, že sa nám znovu v rámci legislatívnych podmienok Európskej únie v rámci čerpanie eurofondov nepodarilo zrealizovať výstavbu denného stacionára pre seniorov.Dúfam, že v novom programovacom období sa tento projekt podarí zrealizovať a v našej obci vytvoriť priestor pre seniorov.

Sú veci, ktoré sa vo volebnom programe podarí splniť v plnej miere, čiastočne, no a samozrejme sú aj tie, ktoré sa z rôznych príčin -finančných či legislatívnych,nedajú splniť.

 

Toľko k vyhodnoteniu volebného programu. Okrem toho sa nám podarilo niekoľko malých aj veľkých úspechov.

Pri hodnotení svojej práce, práce obecného úradu ale i poslancov OZ za volebné obdobie 2011-2014 musím skonštatovať, že to bolo veľmi ťažké a náročné volebné obdobie tak na aktivity obce ako aj na finančné zdroje obce. K dnešnému dňu Obec Selce má vyrovnané všetky záväzky okrem úverových zdrojov. Ale aj v tejto oblasti musím skonštatovať, že z prebratého úveru z volebného obdobia 2002-2006 sa nám podarilo plniť záväzky, ktoré obec mala voči banke(4 mil. SK),  úverové zaťaženie zostalo do volebného obdobia 2014-2018 len 50 tis. € . Úver, ktorý Obec Selce použila na financovanie projektov - eurofondov vo výške 100 tis. € - tento úver bol k 30.09.2014 splatený v celej výške.

Musím skonštatovať, že v tomto volebnom období sa Obci Selce podarilo splniť všetky ciele okrem jedného bodu volebného programu.

V oblasti kontrolnej činnosti počas volebného obdobia bolo vykonaných 24 previerok a kontrol (Najvyšší kontrolný úrad, Finančná správa Zvolen, Okresná prokuratúra Banská Bystrica, ministerstvá, Úrad vlády, Obvodný úrad, Inšpekcia životného prostredia atď). Tieto kontroly sme absolvovali bez nedostatkov, za čo úprimná vďaka zamestnancom obecného úradu.

Chcem sa poďakovať aj poslancom OZ,hlavne tým, ktorí pomáhali Obci Selce v získavaní finančných zdrojov pre obec, pri organizovaní podujatí sa aktívne zapájali do práce, ale samozrejme aj tým, ktorí prevzali za starostku pracovné povinnosti pri sobášoch. Ďalej sa chcem poďakovať občanom, ktorí boli nápomocní pri plnení volebného programu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do diania v obci, pomáhali OcÚ zabezpečovať mnohokrát náročné spoločenské akcie a ďakujem občanom, ktorí nezištne pomáhali pri našej práci a nikdy neodmietli pomôcť obci.

Ako som napísala v jednom bode volebného programu, niektoré veci sa podaria, ale sú aj veci, ktoré sa nepodaria. Vyhodnotila som volebný program na roky 2011 až 2014. Je na každom občanovi po jeho prečítaní ako ho zhodnotí, Či to boli pred štyrmi rokmi prázdne sľuby, alebo sú to zrealizované sľuby. To nechám na každého občana, aby si to vyhodnotil sám. Ukončujeme volebné obdobie s pocitom dobre vykonanej veľmi náročnej práce a zároveň si uvedomujeme, že všetkým občanom a všetkým požiadavkám sa nedá vyhovieť. Mimo volebného programu v rámci pracovných povinností sme sa snažili pomáhať hlavne našim občanom. Aj táto práca je vždy náročná, pretože ako obec musíme striktne dodržiavať zákony Slovenskej republiky, ktoré sú v mnohých prípadoch odlišné od predstáv občanov. Vždy sme sa snažili pomôcť občanovi v danej veci, ak to zákon povoľoval.

 

Ďalej chcem zhodnotiť prácu poslancov OcZ:

Predkladám vám účasť všetkých poslancov na zasadnutiach OcZ vo volebnom období 2011-2014.

 

Účasť poslancov na rokovaniach OcZ Selce za volebné obdobie 2011 - 2014

 

dátum

Mgr. Anna Kapustová

Mgr. Peter Hajnala

Ján Kupec

Ján Mesík

Mgr. Michal Rusko

Ing. Zuzana Sumráková

Ing. Ivan Túry

27.12.´10

/

/

/

/

/

/

/

23.2.11

/

/

/

/

/

/

/

25.5.11

/

/

/

/

/

/

/

10.8.11

/

Ospr.

Ospr.

/

/

/

/

26.10.11

/

/

/

/

/

/

/

23.11.11

/

/

/

/

/

/

/

14.12.11

/

/

/

Ospr.

/

/

/

22.2.12

/

/

Ospr.

/

/

/

/

23.5.12

/

Ospr.

/

/

/

/

Ospr.

28.8.12

/

/

/

Ospr.

/

/

Neospr.

24.10.12

/

/

/

/

/

/

/

21.11.12

/

/

/

/

/

/

/

12.12.12

/

/

/

Ospr.

/

/

/

22.2.13

/

/

Ospr.

Neospr.

/

/

/

24.5.13

/

/

/

/

/

/

/

23.8.13

/

/

/

Ospr.

/

/

/

25.10.13

/

Ospr.

/

Neospr.

/

/

/

22.11.13

/

/

/

/

/

/

/

13.12.13

/

/

/

/

/

/

Ospr.

21.2.14

/

/

/

/

/

/

/

23.5.14

/

/

Ospr.

/

/

/

/

13.8.14

/

/

/

Neospr.

/

/

Neospr.

 

Účasť na zasadaní OcZ nechám posúdiť vám občanom. Niektorí poslanci nám v našej náročnej práci pomáhali ako mohli, hlavne mne ako starostke obce, niektorí poslanci menej a niektorí vôbec. Chcem sa zároveň poďakovať Mgr. Anne Kapustovej, zástupkyni starostky obce za jej prácu v obidvoch volebných obdobiach .

Ďalej Vám chceme predložiť zhodnotenie majetku Obce Selce od 1.1.2007 do 30.06.2014. Toto zhodnotenie predkladám za dve volebné obdobia, pretože stavby sa realizovali v prvom volebnom období a pokračovali aj v druhom volebnom období. V tomto zhodnotení majetku sa vo finančnom vyjadrení nenachádza delená kanalizácia, asfaltovanie ulíc, chodníky, vybudované nové námestie,pretože toto boli vyvolané investície, o ktorých účtujú iné organizácie.

 

 

 

Božena Zázrivcová, starostka obce Selce

Dátum vloženia: 1. 5. 2014 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:45

Obec

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:219
TÝŽDEŇ:1299
CELKOM:1174922

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár zberu odpadu

harmonogram odpadov 2023

kontajnery (89.65 kB)

Plasty, sklo, papier a iný odpad je možné odovzdať každú stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v párnom týždni v sobotu v čase od 8. do 12. hodiny na zbernom dvore. Zber týchto komodít zpred rodinných domov zamestnancami obce sa bude konať v jeden deň, všetko je potrebné vyložiť ráno pred svoj rodinný dom. Zber  bude realizovaný nasledovne:

22. marca 2023

19. apríla 2023

17. mája 2023

14. júna 2023

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať